Tegevuskava

Valga Lasteaed Buratino 2011/2012 õppeaasta tegevuskava

Õppeaasta põhiülesanne:
Pedagoogide suunamine täiendusõppesse, tagamaks pedagoogide kvalifikatsiooni vastavus kehtestatud nõuetele.

Kriteerium: Õppe-ja kasvatusprotsess
Valdkond: Lapse areng
1. Organiseerida lastevanemate sisekoolitus.
2. Leida koostöös Valga linnavalitsusega lasteaiale täiskohaga logopeed.
3. Laste kasvumappide järjepidev koostamine.

Valdkond: Õppekava
1. Pedagoogide vaheline kogemuste vahetamine läbi õppe-ja kasvatustegevuste (lahtised tegevused, ideede jagamine kolleegidega).
2.Õpetajate poolt koostatud metoodilise materjali tutvustamine kolleegidele.

Valdkond: Õppekorraldus ja –meetodid
1.Tõsta õues toimuvate liikumistegevuste mitmekesisust ja vaheldusrikkust.
2.Rühmade kuu tegevuskavades väliskeskkonnaga seotud õppe- ja kasvatustegevuste õues planeerimine.
3. Liikumistegevuste dokumentatsiooni süvendatud jälgimine.
4. Eesti rahvaloomingu suurem osakaal õppe-ja kasvatustegevuses.